Střechy

Střechy modulových mobilních dřevostaveb

Vzhledem k funkcionalistickému pojetí modulových staveb je nejběžnějším typem zastřešení plochá střecha. Tyto ploché střechy mohou být jedno, dvoj, nebo tří plášťové – dle požadavku difúze a odvětrání. Zcela standardně používáme dvouplášťovou skladbu, kde finální krytinou je střešní folie, jež je zakotvena na vrchní deskovinu uloženou na spádových klínech. Na přání zákazníka na takovéto ploché střechy můžeme zamontovat i vyhřívanou střešní vpusť, která pomáhá v zimních měsících odtání navátého sněhu a případných zmrazků.

1) Extenzivní zelená střecha

Mocnost souvrství extenzívních zelených střech se pohybuje zpravidla mezi 6 – 15 cm. Jednoduchá suchomilná vegetace se dokáže udržet i v mnohem skromnějších podmínkách, nedostatek živin a vláhy se ale odrazí na jejím vzhledu. Z rostlinných druhů převládají rozchodníky, suchomilné trávy a byliny, netřesky a suchomilné mechy. Extenzívní zelené střechy se nezavlažují, rostliny vystačí s vodou ze srážek, která se musí v dostatečném množství akumulovat v substrátu a ostatních vrstvách.

Souvrství tvoří:

  1. Ochranná vrstva: zpravidla geotextilie, která chrání hydroizolaci před poškozením při montáži a akumuluje vodu.
  2. Drenážní vrstva: může být tvořena nopovou fólií, smyčkovou rohoží, drenážní textilií, násypem nebo jiným materiálem, který zajistí dostatečně rychlé odvádění přebytečné vody. Drenážní vrstva by měla rovněž sloužit k akumulaci části vody, proto by použité materiály měly mít dostatečnou nasákavost a vododržnou schopnost.
  3. Filtrační vrstva: odděluje drenážní vrstvu od substrátu a jejím úkolem je zabránit vyplavování substrátu do odtokových cest. Zpravidla je tvořena geotextilií s dostatečnou propustností. Filtrační vrstva nesmí bránit odtoku vody, aby nedocházelo k přesycení substrátu a povrchovému odtoku.
  4. Substrát: substráty pro extenzívní zelené střechy bývají převážně minerální, pouze s malým podílem organických složek. Musí být dostatečně nasákavé (min. cca 30%) a propustné, bez obsahu škodlivých látek. Rovněž by neměly obsahovat vápenaté složky (např. z recyklovaných stavebních sutí), vyplavené soli nezanášely formou usazenin odtokové cesty.
  5. Vegetace: nenáročné a velice odolné suchomilné druhy bylin a trav, rozchodníky, netřesky, suchomilné mechy, rostliny s vysokou regenerační schopností. Vždy je třeba použít směs rostlinných druhů, která se přirozeným způsobem prolíná a doplňuje. Monokultury jsou nanejvýš nevhodné.

Údržba je nenáročná, spočívá v občasném odstranění náletových plevelů, revizi odtokových prvků, v případě lučních trav a bylin je nutné plochu cca 2-3x do roka pokosit a posečený materiál odstranit. V případě výpadků vegetace příslušná místa doset nebo dosázet, aby nedošlo k erozi např. větrem.

2) Intenzivní zelená střecha

Mocnost souvrství intenzívních zelených střech se pohybuje zpravidla od 20 cm výše. Vzhledem i charakterem lze přirovnat intenzívní zelenou střechu k okrasné zahradě se vším všudy. Může být tvořena trávníky, trvalkami, keři i stromy. Tyto rostlinné druhy jsou náročnější na vodu a živiny, je tedy nutné pravidelné zavlažování a hnojení. Charakter intenzívních zelených střech a střešních zahrad rovněž vyžaduje pravidelnou údržbu, sečení, stříhání a úpravu ploch.

Souvrství tvoří:

  1. Ochranná vrstva: zpravidla geotextilie, která chrání hydroizolaci před poškozením při montáži a akumuluje vodu.
  2. Drenážní vrstva: může být tvořena nopovou fólií, smyčkovou rohoží, drenážní textilií, násypem nebo jiným materiálem, který zajistí dostatečně rychlé odvádění přebytečné vody. Drenážní vrstva by měla rovněž sloužit k akumulaci části vody, proto by použité materiály měly mít dostatečnou nasákavost a vododržnou schopnost.
  3. Filtrační vrstva: odděluje drenážní vrstvu od substrátu a jejím úkolem je zabránit vyplavování substrátu do odtokových cest. Zpravidla je tvořena geotextilií s dostatečnou propustností. Filtrační vrstva nesmí bránit odtoku vody, aby nedocházelo k přesycení substrátu a povrchovému odtoku.
  4. Substrát: substráty pro intenzívní zelené střechy bývají převážně minerální s vyšším obsahem živin a organických složek a jemných frakcí, než substráty pro extenzívní zelené střechy. Musí být dostatečně nasákavé (cca 35-40%) a propustné, bez obsahu škodlivých látek. Rovněž by neměly obsahovat vápenaté složky (např. z recyklovaných stavebních sutí), aby vyplavené soli nezanášely formou usazenin odtokové cesty.
  5. Vegetace: trávníky, trvalky, keře, stromy. Uspořádání zpravidla dle návrhu a kompozice zahradního architekta. Keře a stromy vyžadují větší mocnost substrátu, ta může u vzrostlých stromů dosahovat mnohdy 1m nebo více.

Údržba je náročná, rozsahem podobná údržbě okrasných zahrad na terénu (zavlažování, hnojení, sečení, stříhání, péče o keře a stromy). Je třeba dbát na možnost revize odtokových cest.

V duchu našich environmentálních cílů doporučujeme osazením fotovoltaických panelů a solárních kolektorů pro předehřev vody. Díky propojení se stávajícími technologiemi čistíren odpadních vod tak může vzniknout prakticky energeticky nezávislý objekt.

Pokud to vhodné architektonické řešení vyžaduje, osazujeme modulové stavby i libovolnými konstrukcemi šikmých střech – plochá, sedlová, valbová, asymetrická. V případech, kdy se jedná o nadměrně zatíženou a namáhanou konstrukci, osazují se jednotlivé dílce dalšími dřevěnými profily.

Sedlová střecha je historicky nejběžnějším typem střechy používaným stovky let až dodnes po celém světě. Tvarově se jedná o šikmou střechu, která má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Šikmou střechou je přitom myšlena stavební konstrukce nad chráněným vnitřním prostředím, která je vystavená přímému působení atmosférických vlivů. Podle všeobecně rozšířeného trendu v současném stavebnictví se šikmá střecha skládá z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami a doplňkovými konstrukcemi a prvky. Dříve bývaly střechy jednoplášťové bez větrací mezery pod krytinou. Dnes se nejčastěji realizují dvouplášťové střechy s pojistnou hydroizolační folií a větrací mezerou, která je přibližně 4 cm pod taškami.

V ceně našich staveb je střecha plochá. Sedlová střecha se sklonem 15 stupňů je za malý příplatek. Sedlová střecha s větším sklonem než je 15 stupňů už se musí vést zvlášť a skládá se až na pozemku klienta. Na betonové tašky děláme pouze přípravu.

Ekonomicky &<br>kvalitně

Ekonomicky &
kvalitně

• Zakládáme si na vysoké kvalitě za příznivé ceny.
• Provoz domku je za „babku“.
• Pevně stanovená cena.

Rychle &<br>bez starostí!

Rychle &
bez starostí!

Domek předáme do 3-4 měsíců a ušetříme vám veškeré starosti ohledně stavby domu.

Mobilita &<br>Variabilita

Mobilita &
Variabilita

Šijeme domky na míru našim klientům, nebojíme se změn ani nestandardních věcí, navíc lze domek kdykoliv převézt na jiné místo.

Materiály & <br>životnost

Materiály &
životnost

Používáme pouze certifikované, zdravotně nezávadné materiály. Životnost našich dřevostaveb je srovnatelná se zděnou stavbou.

Bayos
Cetris
Fermacell
Isover
Rigips