Střecha

1. Plochá střecha

Vzhledem k funkcionalistickému pojetí modulových staveb je nejběžnějším typem zastřešení plochá střecha. Tyto ploché střechy mohou být jedno, dvoj, nebo tří plášťové – dle požadavku difúze a odvětrání. Zcela standardně používáme dvouplášťovou skladbu, kde finální krytinou je střešní folie, jež je zakotvena na vrchní deskovinu uloženou na spádových klínech. Na přání zákazníka na takovéto ploché střechy můžeme zamontovat i vyhřívanou střešní vpusť, která pomáhá v zimních měsících tání navátého sněhu a případných zmrazků. Naše moduly s rovnými střechami jsou připraveny na tzv. zelenou střechu.

Extenzivní zelená střecha

Mocnost souvrství extenzívních zelených střech se pohybuje zpravidla mezi 6 – 15 cm. Jednoduchá suchomilná vegetace se dokáže udržet i v mnohem skromnějších podmínkách, nedostatek živin a vláhy se ale odrazí na jejím vzhledu. Z rostlinných druhů převládají rozchodníky, suchomilné trávy a byliny, netřesky a suchomilné mechy. Extenzívní zelené střechy se nezavlažují, rostliny vystačí s vodou ze srážek, která se musí v dostatečném množství akumulovat v substrátu a ostatních vrstvách.

Souvrství tvoří:

  1. Ochranná vrstva: zpravidla geotextilie, která chrání hydroizolaci před poškozením při montáži a akumuluje vodu.
  2. Drenážní vrstva: může být tvořena nopovou fólií, smyčkovou rohoží, drenážní textilií, násypem nebo jiným materiálem, který zajistí dostatečně rychlé odvádění přebytečné vody. Drenážní vrstva by měla rovněž sloužit k akumulaci části vody, proto by použité materiály měly mít dostatečnou nasákavost a vododržnou schopnost.
  3. Filtrační vrstva: odděluje drenážní vrstvu od substrátu a jejím úkolem je zabránit vyplavování substrátu do odtokových cest. Zpravidla je tvořena geotextilií s dostatečnou propustností. Filtrační vrstva nesmí bránit odtoku vody, aby nedocházelo k přesycení substrátu a povrchovému odtoku.
  4. Substrát: substráty pro extenzívní zelené střechy bývají převážně minerální, pouze s malým podílem organických složek. Musí být dostatečně nasákavé (min. cca 30%) a propustné, bez obsahu škodlivých látek. Rovněž by neměly obsahovat vápenaté složky (např. z recyklovaných stavebních sutí), vyplavené soli nezanášely formou usazenin odtokové cesty.
  5. Vegetace: nenáročné a velice odolné suchomilné druhy bylin a trav, rozchodníky, netřesky, suchomilné mechy, rostliny s vysokou regenerační schopností. Vždy je třeba použít směs rostlinných druhů, která se přirozeným způsobem prolíná a doplňuje. Monokultury jsou nanejvýš nevhodné.

Údržba je nenáročná, spočívá v občasném odstranění náletových plevelů, revizi odtokových prvků, v případě lučních trav a bylin je nutné plochu cca 2-3x do roka pokosit a posečený materiál odstranit. V případě výpadků vegetace příslušná místa doset nebo dosázet, aby nedošlo k erozi např. větrem.

Intenzivní zelená střecha

Mocnost souvrství intenzívních zelených střech se pohybuje zpravidla od 20 cm výše. Vzhledem i charakterem lze přirovnat intenzívní zelenou střechu k okrasné zahradě se vším všudy. Může být tvořena trávníky, trvalkami, keři i stromy. Tyto rostlinné druhy jsou náročnější na vodu a živiny, je tedy nutné pravidelné zavlažování a hnojení. Charakter intenzívních zelených střech a střešních zahrad rovněž vyžaduje pravidelnou údržbu, sečení, stříhání a úpravu ploch.

Souvrství tvoří:

  1. Ochranná vrstva: zpravidla geotextilie, která chrání hydroizolaci před poškozením při montáži a akumuluje vodu.
  2. Drenážní vrstva: může být tvořena nopovou fólií, smyčkovou rohoží, drenážní textilií, násypem nebo jiným materiálem, který zajistí dostatečně rychlé odvádění přebytečné vody. Drenážní vrstva by měla rovněž sloužit k akumulaci části vody, proto by použité materiály měly mít dostatečnou nasákavost a vododržnou schopnost.
  3. Filtrační vrstva: odděluje drenážní vrstvu od substrátu a jejím úkolem je zabránit vyplavování substrátu do odtokových cest. Zpravidla je tvořena geotextilií s dostatečnou propustností. Filtrační vrstva nesmí bránit odtoku vody, aby nedocházelo k přesycení substrátu a povrchovému odtoku.
  4. Substrát: substráty pro intenzívní zelené střechy bývají převážně minerální s vyšším obsahem živin a organických složek a jemných frakcí, než substráty pro extenzívní zelené střechy. Musí být dostatečně nasákavé (cca 35-40%) a propustné, bez obsahu škodlivých látek. Rovněž by neměly obsahovat vápenaté složky (např. z recyklovaných stavebních sutí), aby vyplavené soli nezanášely formou usazenin odtokové cesty.
  5. Vegetace: trávníky, trvalky, keře, stromy. Uspořádání zpravidla dle návrhu a kompozice zahradního architekta. Keře a stromy vyžadují větší mocnost substrátu, ta může u vzrostlých stromů dosahovat mnohdy 1m nebo více.

Údržba je náročná, rozsahem podobná údržbě okrasných zahrad na terénu (zavlažování, hnojení, sečení, stříhání, péče o keře a stromy). Je třeba dbát na revize odtokových cest.

V duchu našich environmentálních cílů doporučujeme osazením fotovoltaických panelů a solárních kolektorů pro předehřev vody. Díky propojení se stávajícími technologiemi čistíren odpadních vod tak může vzniknout prakticky energeticky nezávislý objekt.

2. Sedlová střecha

Sedlová střecha je historicky nejběžnějším typem střechy používaným stovky let až dodnes po celém světě. Tvarově se jedná o šikmou střechu, která má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Šikmou střechou je přitom myšlena stavební konstrukce nad chráněným vnitřním prostředím, která je vystavená přímému působení atmosférických vlivů. Podle všeobecně rozšířeného trendu v současném stavebnictví se šikmá střecha skládá z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami a doplňkovými konstrukcemi a prvky. Dříve bývaly střechy jednoplášťové bez větrací mezery pod krytinou. Dnes se nejčastěji realizují dvouplášťové střechy s pojistnou hydroizolační folií a větrací mezerou, která je přibližně 4 cm pod taškami.

Pokud to vhodné architektonické řešení vyžaduje, osazujeme modulové stavby i libovolnými konstrukcemi šikmých střech – pultová, valbová, asymetrická. V případech, kdy se jedná o nadměrně zatíženou a namáhanou konstrukci, osazují se jednotlivé dílce dalšími dřevěnými profily.

V ceně našich staveb je plochá střecha. Sedlová střecha na jednomodulu nebo double modulu T se sklonem 15 stupňů je zhotovena ve výrobě a dům přijede na pozemek s hotovou střechou. Sedlová střecha s větším sklonem než je 15 stupňů už se musí vést zvlášť a staví se až na pozemku klienta.

Ekonomicky &<br>kvalitně

Ekonomicky &
kvalitně

• Zakládáme si na vysoké kvalitě za příznivé ceny.
• Provoz domku je za „babku“.
• Pevně stanovená cena.

Rychle &<br>bez starostí!

Rychle &
bez starostí!

Domek předáme do 4 – 5 měsíců a ušetříme vám veškeré starosti ohledně stavby domu.

Mobilita &<br>Variabilita

Mobilita &
Variabilita

Šijeme domky na míru našim klientům, nebojíme se změn ani nestandardních věcí, navíc lze domek kdykoliv převézt na jiné místo.

Materiály & <br>životnost

Materiály &
životnost

Používáme pouze certifikované, zdravotně nezávadné materiály. Životnost našich dřevostaveb je srovnatelná se zděnou stavbou.

Bayos
Cetris
Fermacell
Isover
Rigips